Έννοιες

image_pdfimage_print

Η γη διαρκώς μεταβάλλεται και αλλάζει. Οι διαρκείς αλλαγές και οι διεργασίες που τις προκαλούν αποτυπώνονται στο περιβάλλον και στα πετρώματα. Η σύσταση των πετρωμάτων, τα ορυκτά, οι δομές, τα μέταλλα, η γεωμορφές αποτυπώνουν και μαρτυρούν το γεωλογικό παρελθόν και τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν.

Γεώτοποι: οι γεωλογικές−γεωμορφολογικές δομές που συνιστούν φυσικούς σχηματισμούς και αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές της γεωλογικής ιστορίας της γης, είναι σημαντικοί μάρτυρες της μακράς εξέλιξής της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές, γεωλογικές διεργασίες που συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια της Γης. ΑΡΘΡΟ 2 Ν. 3937/31-3-2011 (Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις).

Οι γεώτοποι είναι τα «βιβλία της Γης». Σε κάθε περιοχή του πλανήτη μας βρίσκονται γεωλογικές θέσεις γεώτοποι που μας διηγούνται την ιστορία της Γης στη υγκεκριμένη περιοχή.

 Γεωπάρκο:

Σύμφωνα με τη ιδρυτική διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων ένα Γεωπάρκο:

  1. Έχει σαφώς καθορισμένα όρια και αρκετή επιφάνεια που να επιτρέπει μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό θέσεων γεωλογικού ενδιαφέροντος, με κριτήρια την επιστημονική σημασία, την σπανιότητα, την αισθητική έλξη και την εκπαιδευτική τους αξία. Η πλειοψηφία των θέσεων ενδιαφέροντος στην περιοχή ενός Ευρωπαϊκού Γεωπάρκου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της γεωλογικής κληρονομιάς, αλλά μπορεί να έχουν επίσης αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον.
  2. Οι θέσεις ενδιαφέροντος σε ένα Γεωπάρκο πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους σε ένα οργανωμένο δίκτυο και να υποστηρίζονται από μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Σε ένα Γεωπάρκο δεν επιτρέπονται καταστροφή ή πώληση γεωλογικών αντικειμένων.
  3. Διαθέτει έναν οργανωμένο φορέα διαχείρισης ο οποίος εφαρμόζει πολιτικές προστασίας και ανάδειξης της γεωλογικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή του.
  4. Συμβάλει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του, μέσα από την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής που συνδέεται με την γεωλογική κληρονομιά και έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζει θετικά τις συνθήκες ζωής των κατοίκων της περιοχής και το περιβάλλον. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτιστική αναζωογόνηση του συνόλου της περιοχής.
  5. Αναπτύσσει, εξελίσσει, πειραματίζεται και προωθεί μεθόδους για την προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς.
  6. Υποστηρίζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την εκπαίδευση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε διάφορους κλάδους των γεωεπιστημών, την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.
  7. Εργάζεται στα πλαίσια του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, ώστε να συμβάλει στη συνοχή και δυναμική του. Συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις ώστε να προωθεί και να υποστηρίζει τη δημιουργία νέων προϊόντων που σχετίζονται με τη γεωλογική κληρονομιά, σε ένα πνεύμα συμπληρωματικότητας με τα άλλα μέλη του Δικτύου.

Αναλυτικές έννοιες όπως η γεωλογική κληρονομιά, η γεωποικιλότητα, γεωπεριβάλλον, γεώτοπος, γεωπάρκο, γεωδιατήρηση, διαφύλαξη, διατήρηση υπάρχουν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. http://www.igme.gr/